Stadgar

Stadgar

Stadgar för vinföreningen AuZone, fastställda vid årsmöte 24 januari 2013.

Föreningen      1.1.      Föreningens namn är ”vinföreningen AuZone”.

 • Föreningen är ideell och oberoende i alla frågor.

Ändamål         2.1.      Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intresse och kunskaper i och kring vin, vinkunskap, öl och andra ädla drycker.

Verksamhet    3.1.      Föreningens verksamhet skall bestå bland annat av att anordna provningar, kurser, internat, seminarier och tävlingar

 • Verksamhetsåret är 1 januari – 31 december.

Medlemskap   4.1.      Envar med intresse för vinkunskap omfattande föreningens ändamål kan inväljas som medlem.

 • Medlemskap finns i två former, medlem eller hedersmedlem. Person som gjort föreningen tjänster av synnerligen stort värde kan väljas till hedersmedlem.
 • Styrelsen beslutar om inval samt om uteslutningar av medlem. Inval och uteslutning kan också beslutas av årsmötet.
 • Årsmöte beslutar, efter förslag med motivering från minst en annan medlem, om inval av hedersmedlem.
 • Varje medlem skall erlägga årlig medlemsavgift. Avgiften fastställs av årsmötet. Hedersmedlem behöver ej erlägga medlemsavgift.
 • Ny medlem erlägger förutom medlemsavgift, av årsmöte fastställd inträdesavgift.

Mötesformer   5.1.      Föreningen skall hålla minst ett (års)möte per år och minst två styrelsemöten.

 • Ordförande kallar till samtliga möten minst 2 veckor i förväg.
 • Protokoll förs vid varje möte.
 • Extra föreningsmöte hålls om minst 15 personer eller styrelsen begär detta.
 • Årsmöte skall hållas senast sista torsdagen i januari.
 • Förslag (motion) till föreningsmöte skickas till ordförande minst 5 dagar före möte.
 • Protokoll från föreningsmöten skall delges varje medlem.

Styrelsen         6.1.      Styrelsen skall ha minst 5 ledamöter.

 • Styrelsen väljs av årsmötet.
 • Styrelsen är beslutsmässig med minst 3 ledamöter.
 • I styrelsen skall ingå ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt provningsledare.
 • Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Firmateckning 7.1.      Ordförande och kassör tecknar firma var för sig.

Valberedning  8.1.      Årsmötet väljer valberedning för kommande år.

Revisorer        9.1.      Revisorer väljs av årsmötet.

9.2.      Revisorer har rätt att följa all verksamhet och alla räkenskaper.

9.3.      Revisorer skall avge berättelse vid årsmöte.

Stadgeändring 10.1.    Ändring av dessa stadgar kräver minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande års- eller föreningsmöten.

Upplösning     11.1.    Beslut om upplösning kan endast fattas av ordinarie årsmöte.

11.2.    Beslut om upplösning kräver 4/5 majoritet.

11.3.    Vid upplösning skall årsmötet besluta om fördelning av föreningens tillgångar och skulder.

11.4.    Beslut om upplösning kan endast ske om detta framgår av kallelsen.